تبلیغات

پدر شهید احمدی روشن از دانشمندان هسته ای

ترامپ، هیچ غلطی نمی تواند بکند / اسم ترامپ در کنار بقیه اسامی نحص سردمداران استکبار جهانی نقش می بندد

رحیم احمدی روشن گفت: اسم ترامپ را در کنار اسم نحص سردمداران استکبار جهانی بنویسیم که هیچ غلطی نمی تواند بکند و این بهترین مدالی است که می توانیم به تر...

شیراز نامه